Ár ndomhan a athrú ó bhonn: An Eoraip agus an fhís ar bhóthar 2030

Tá an scéal seo faoin domhan ar mian linn a bheith ag maireachtáil ann i gceann deich mbliana. Faoin dóigh a bhfuil muintir na hEorpa ag obair le chéile chun an domhan é sin a chruthú, agus fíorathrú a dhéanamh, ní dár bpobail féin amháin ach do na milliúin daoine ar fud na cruinne. Is scéal na daoine sin ar fad. Agus is do scéalsa é chomh maith.

Is é Clár Oibre 2030, sraith é de 17 sprioc uaillmhianacha chun áit níos glaise agus níos córa a dhéanamh dár ndomhan atá ár dtreorú. Is iad sin na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe. Na SFInna.

 

Is leis an Domhan na Spriocanna, agus is muidne, muintir na hEorpa, na tacadóirí is láidre atá acu. Le chéile infheistímid a oiread céanna agus a infheistíonn an chuid eile den domhan i dteannta a chéile i gComhpháirtíochtaí a chruthú dár bPláinéad agus dá Mhuintir, ar mhaithe leis an tSíocháin agus leis an Rathúnas.

 

Cén ceann de na “Cúig Cheann (na 5 ‘P’ I mBéarla)” seo is tábhachtaí duitse?

Déan an quiz agus faigh amach!

 
 

DAOINE

Chuir an coróinvíreas isteach ar ár saolta go léir, ach chuaigh sé i bhfeidhm go mór ar pháistí go háirithe. Nuair a thosaigh na scoileanna ag oscailt arís i roinnt áiteanna i mí Mheán Fómhair 2020, bhí níos mó ná 800 milliún duine óg ann, beagnach leath de dhaonra scoláirí an domhain, nach raibh ábalta freastal ar ranganna fós. Creidimidne nár cheart a dtodhchaí a bhaint de pháiste ar bith, fiú le géarchéim cosúil leis seo, agus is é sin an fáth a bhfuil an fhreagairt dhomhanda ar an bpaindéim á stiúradh againn. Ní beart éigeandála é oideachas maith a fháil do chách, ach is tiomantas fadtéarmach é. Le cúig bliana anuas chuidigh muidne, muintir na hEorpa, le háit a fháil ar scoil do 68 milliún páiste ar fud an domhain – líon níos mó ná daonra na hOstaire agus na hIodáile le chéile.

Amharc air le do dhá shúil féin!

 

Insíonn daoine a scéalta

 
 

AN PLÁINÉAD

Bagairt dhomhanda eile is é an t-athrú aeráide nach cuma leis faoi theorainneacha. Más mian linne agus na glúnta amach romhainn seans a bheith againn saol sona sláinte a mhaireachtáil, ní mór dúinn beart a dhéanamh anois, le chéile, chun aire níos fearr a thabhairt dár bpláinéad. Ní hamháin go mbeidh an Eoraip ar an gcéad mhór-roinn aeráidneodrach, ach táimid ag cuidiú le 100 tír chomh maith le beart a dhéanamh ar an athrú aeráide, agus táimid ag cosaint os cionn 46 milliún heicteár d’éiceachórais íogaire ar fud an domhain – limistéar atá chomh mór leis an Spáinn beagnach.

 
 
 

RATHÚNAIS

Leis na cláir Eorpacha tá leas á bhaint as infheistíocht chun poist a chruthú i dtíortha i mbéal forbartha, trí chuidiú a thabhairt do na mílte gnólachtaí beaga tosú lena ngnó ag baint úsáid as próisis táirgthe ghlais, agus trí fhuinneamh inbhuanaithe a sholáthar do thart ar 30 milliún duine le cúig bliana anuas. Is ionann é sin agus daonra iomlán na Beilge, Lucsamburg agus na hÍsiltíre.

Maidir linn

Insíonn daoine a scéalta

 
 

SÍOCHÁIN

Ní féidir lenár bpláinéad nó lenár ndaoine déanamh go maith gan síocháin. Is í an tsíocháin an t-inspioráid dár nAontas Eorpach féin, agus tá sí ag croílár ár ndúthrachta sochaithe córa agus cuimsitheacha a chothú i ngach áit. Tá an Eoraip ar an tacadóir is fearr do chearta an duine agus don daonlathas ar fud an domhain. Le cúig bliana anuas, thacaigh muintir na hEorpa le toghcháin chóra faoi shaoirse in 38 tír, agus chuaigh ár gcuid oibre ar chothú na síochána i bhfeidhm ar shaol os cionn trí mhilliún duine – is é sin daonra iomlán Bheirlín.

Insíonn daoine a scéalta

 
 

COMHPHÁIRTÍOCHT

Mar a deir an seanfhocal: “Más deifir atá ort, oibrigh leat féin. Más dul chun cinn atá uait, oibrigh i gcomhar.”

Ní féidir linn an domhan a athrú linn féin. Braitheann ár dtodhchaí ar ár gcomhpháirtithe. Ag obair i dteannta lenár rialtais, gnólachtaí, eagraíochtaí idirnáisiúnta agus eagraíochtaí an phobail ar fud an domhain, chuidigh an tAontas Eorpach le 64 milliún naíonán a imdhíonadh in aon bhliain amháin (daonraí na Polainne, na Seicia, na Slóvaice agus na hUngáire le chéile), stiúir sé maoiniú idirnáisiúnta chun vacsaíní COVID-19 a fhorbairt, agus is é an phríomhdheontóir le COVAX, an tionscnamh domhanda le haghaidh rochtain chothrom ar na vacsaíní sin.

 

Lean muid ar Instagram!